Sjóður Bjargar Símonardóttur

Reglur um úthlutun styrkja til framleiðenda, rétthafa og leikhúsa vegna textasetningar á leikritum, kvikmyndum, fræðslu- og heimildarmyndum eða túlkunar á leikritum.

1. Tilgangur styrkjanna er samkvæmt skipulagsskrá Sjóðs Bjargar Símonardóttur að styrkja textun eða túlkun á leikritum, kvikmyndum, fræðslu- og heimildarmyndum.    

2. Rétt til að sækja um styrk hafa: 

  • Framleiðendur og rétthafar íslensks sjónvarpsefnis, kvikmynda og fræðsluefnis á myndböndum.
  • Leikhús.

3. Styrki er heimilt að nýta til að greiða laun og annan kostnað við textun eða túlkun. 

4. Með umsókn þarf að fylgja:  

  • Greinargóð lýsing á verkefninu.
  • Til hvaða verkefna sótt er um styrk og hvaða upphæð. Tímasetningar.
  • Ítarleg fjárhagsáætlun.
  • Upplýsingar um aðstandendur.
  • Verkáætlun.
  • Hvort umsækjandi hafi aðra styrki, fái laun fyrir umrætt verk eða hafi sótt um aðra styrki.
  • Hvaða líkur eru á að myndin verði sýnd í sjónvarpi.
  • Hversu margar túlkaðar sýningar eru ráðgerðar á leikritinu. 

5. Þeir umsækjendur skulu að öðru jöfnu sitja fyrir sem ekki eiga kost á öðrum styrkjum fyrir verkið. 

6. Sjóður og styrkþegi gera með sér sérstakan samning sem meðal annars kveður á um fyrirkomulag greiðslu, lokaskýrslu og eftirfylgni. 

7. Styrkþegi skal skila skriflegri lokaskýrslu um framkvæmd og árangur verksins áður en styrkur verður greiddur út. Að öðru leyti ber styrkþega að veita stjórn sjóðsins upplýsingar um framkvæmd verkefnisins þegar og ef eftir því er leitað. 

8. Umsóknir þurfa að vera á eyðublöðum frá sjóðsstjórn og póststimplaðar eigi síðar en 31. mars eða 30. september. 

Umsókn um styrk til túlkunar/textunar úr sjóði Bjargar Símonardóttur

Reglur um skilagrein vegna styrkja

Eyðublöð fyrir skilagrein vegna styrkja úr Sjóði Bjargar Símonardóttur má sækja hér

Vilyrði fyrir styrk úr Sjóði Bjargar Símonardóttur er gilt í eitt ár eftir úthlutun. Styrkur verður greiddur eftir að lokaskýrslum ráðstöfunarfjársins hefur verið skilað til sjóðsstjórnar. 

(Samþykkt á fundi stjórnar 25.10.2005) 

Skipulagsskrá fyrir sjóð Bjargar Símonardóttur

1. grein. Sjóðurinn heitir sjóður Bjargar Símonardóttur. Hann er stofnaður af Björgu Símonardóttur með fjáframlagi að upphæð 8.857.119 krónur. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. grein. Stofnfé sjóðsins er 4.500.000,- krónur. Stofnfé skal ekki skerða og fyrstu fimm árin skal helmingur vaxta og verðbóta lagður við höfuðstólinn.

3.grein. Sjóðurinn tekur við framlögum; gjöfum og áheitum, og skal um slík framlög fara svo sem segir í 2.grein.

4.grein. Tilgangur sjóðsins er að styrkja táknmálstúlkun og textun á íslensku menningarefni hvort sem er í s jónvarpi, kvikmyndahúsum eða í leikhúsum. Úthlutun fer fram tvisvar á ári, 1.apríl og 1.október. Stjórn sjóðsins ber að auglýsa umsóknarfrest um styrki 1.mars og 1.september ár hvert. Umsóknir skulu hafa borist sjóðsstjórn fyrir 1.apríl og 1.október.

5.grein. Stjórn sjóðsins skal vera kosin á aðalfundi Félags heyrnarlausra og skulu stjórnarmenn vera þrír. Tveir stjórnarmanna skulu vera fullgildir félagsmenn í Félagi heyrnarlausra en Félag heyrnarlausra tilnefnir einn utan þess. Stjórnin tekur ákvarðanir varðandi styrki og ráðstöfun tekna.

6.grein. Félag heyrnarlausra annast varðveislu sjóðsins og reikningshald. Endurskoðun og birting reikninga er í höndum löggilts endurskoðanda.

7.grein. Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema a.m.k tveir stjórnarmenn samþykki breytinguna.

8.grein. Verði sjóðurinn lagður niður skulu eignir hans renna til svipaðrar starfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins.

9.grein. Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari. 

 

Björg Símonardóttir

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14.ágúst 2003.

F.h.r.

Hjalti Zóphóníasson

___________________

Bryndís Helgadóttir