Sjóður Bjargar Símonardóttur

ÚTHLUTUNARREGLUR

Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur

1. gr.
Inngangur

Um skipulag sjóðsins gilda reglur Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur frá 31. desember 2020. Samkvæmt 5. gr. reglnanna setur stjórn sjóðsins almennar úthlutunarreglur um styrkveitingar úr Menningarsjóði Bjargar.

2. gr.
Hlutverk Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur

Hlutverk og tilgangur sjóðsins er samkvæmt reglum Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur að styrkja táknmálstúlkun og textun á hvers kyns íslensku menningarefni sem ætlað er til birtingar í sjónvarpi, kvikmyndahúsum eða leikhúsum sem og annað efni og tjáningarform sem heyrir undir íslenskt táknmál.

3. gr.
Úthlutanir úr sjóðinum

Stjórn Menningarsjóðs Bjargar tekur ákvörðun um úthlutun styrkja að fenginni umsókn.

Þeir sem sótt geta um styrk hjá sjóðinum eru eftirtaldir aðilar:

  1. Framleiðendur og rétthafar íslensks sjónvarpsefnis, kvikmynda og fræðsluefnis á myndböndum.

  1. Leikhús.

  1. Framleiðendur eða leikstjórar á döff menningarefni af ýmsu tagi.

Hægt er að sækja um styrki í Menningarsjóð Bjargar Símonardóttur til framleiðslu og gerðar hvers kyns menningarefnis í formi leiklistar, kvikmynda og tjáningar á íslensku táknmáli. Styrki er heimilt að nýta til að greiða laun og annan kostnað við textun eða túlkun og framsetningu menningarefnis.

Vilyrði fyrir styrk úr sjóðinum gildir í eitt ár eftir úthlutun.

Styrkur verður greiddur út eftir að lokaskýrslu um ráðstöfun fjárins hefur verið skilað til sjóðsstjórnar, sbr. 7. gr. reglnanna.

4. gr.
Umsóknir og reglur

Umsóknum um styrki skal skilað á þar til gerðu umsóknareyðublaði Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur. Séu umsóknir ekki útfylltar í samræmi við leiðbeiningar sjóðsstjórnar getur stjórnin vísað þeim frá. Stjórn er þó heimilt að beina tilmælum til umsækjanda að bæta úr annmörkum umsóknar.

Umsóknareyðublöð eru aðgengileg á skrifstofu Félags heyrnarlausra og á heimasíðu Félags heyrnarlausra, www.deaf.is.

Umsóknir skulu póstsendar á starfstöð Félags heyrnarlausra, Þverholti 14, Reykjavík eða sendar á netfangið deaf@deaf.is fyrir 1. apríl eða 1. október ár hvert.

Þeir umsækjendur sem ekki eiga kost á öðrum styrkjum fyrir viðkomandi verkefni skulu að jafnaði ganga fyrir.

5. gr.
Fylgiskjöl umsókna

Með umsókn um styrk skulu fylgja eftirfarandi gögn:

  1. Upplýsingar um umsækjanda og aðstandendur verkefnisins.

  1. Nákvæm lýsing verkefnisins.

  1. Til hvaða verkefna sótt er um styrk og hvaða fjárhæð.

  1. Tíma- og kostnaðaráætlun.

  1. Upplýsingar um hvort umsækjandi hafi aðra styrki, fái laun fyrir umrætt verk eða hafi sótt um aðra styrki.

6. gr.
Auglýsing um styrki

Sjóðsstjórn auglýsir 1. mars og 1. september ár hvert eftir umsóknum um styrki úr Menningarsjóði á heimasíðu Félags heyrnarlausra, www.deaf.is, eða með öðrum sannanlegum hætti.

7. gr.
Eftirfylgni sjóðsstjórnar

Stjórn Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur gerir sérstakan samning við styrkþega þar sem meðal annars er kveðið á um fyrirkomulag greiðslu, lokaskýrslu og eftirfylgni.

Styrkþegi skal skila skriflegri lokaskýrslu um framkvæmd og árangur verksins áður en styrkur verður greiddur út. Að öðru leyti ber styrkþega að veita stjórn sjóðsins upplýsingar um framkvæmd verkefnisins þegar og ef eftir því er leitað.

Reykjavík, 31. desember 2020
Stjórn Menningarsjóðs Bjargar Símonardóttur

Umsókn um styrk til túlkunar/textunar úr sjóði Bjargar Símonardóttur

Reglur um skilagrein vegna styrkja

Eyðublöð fyrir skilagrein vegna styrkja úr Sjóði Bjargar Símonardóttur má sækja hér

Vilyrði fyrir styrk úr Sjóði Bjargar Símonardóttur er gilt í eitt ár eftir úthlutun. Styrkur verður greiddur eftir að lokaskýrslum ráðstöfunarfjársins hefur verið skilað til sjóðsstjórnar. 

(Samþykkt á fundi stjórnar 25.10.2005) 

Skipulagsskrá fyrir sjóð Bjargar Símonardóttur

1. grein. Sjóðurinn heitir sjóður Bjargar Símonardóttur. Hann er stofnaður af Björgu Símonardóttur með fjáframlagi að upphæð 8.857.119 krónur. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. grein. Stofnfé sjóðsins er 4.500.000,- krónur. Stofnfé skal ekki skerða og fyrstu fimm árin skal helmingur vaxta og verðbóta lagður við höfuðstólinn.

3.grein. Sjóðurinn tekur við framlögum; gjöfum og áheitum, og skal um slík framlög fara svo sem segir í 2.grein.

4.grein. Tilgangur sjóðsins er að styrkja táknmálstúlkun og textun á íslensku menningarefni hvort sem er í s jónvarpi, kvikmyndahúsum eða í leikhúsum. Úthlutun fer fram tvisvar á ári, 1.apríl og 1.október. Stjórn sjóðsins ber að auglýsa umsóknarfrest um styrki 1.mars og 1.september ár hvert. Umsóknir skulu hafa borist sjóðsstjórn fyrir 1.apríl og 1.október.

5.grein. Stjórn sjóðsins skal vera kosin á aðalfundi Félags heyrnarlausra og skulu stjórnarmenn vera þrír. Tveir stjórnarmanna skulu vera fullgildir félagsmenn í Félagi heyrnarlausra en Félag heyrnarlausra tilnefnir einn utan þess. Stjórnin tekur ákvarðanir varðandi styrki og ráðstöfun tekna.

6.grein. Félag heyrnarlausra annast varðveislu sjóðsins og reikningshald. Endurskoðun og birting reikninga er í höndum löggilts endurskoðanda.

7.grein. Skipulagsskrá þessari verður ekki breytt nema a.m.k tveir stjórnarmenn samþykki breytinguna.

8.grein. Verði sjóðurinn lagður niður skulu eignir hans renna til svipaðrar starfsemi samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins.

9.grein. Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari. 

 

Björg Símonardóttir

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14.ágúst 2003.

F.h.r.

Hjalti Zóphóníasson

___________________

Bryndís Helgadóttir